94 miljoner mer till verksamheterna och 25 öres skattesänkning

Det blir 94 miljoner mer i satsningar för 2019 jämfört med året innan och skatten sänks med 25 öre i den moderatledda alliansens budget i Österåkers kommun.

I den borgerliga majoritetens budget inryms extra satsningar på skolan med drygt 60 miljoner kronor. Pengen till förskola, förskoleklass, skola och fritids höjs med mellan 2,0 och 7,2 %, där pengen till förskoleklass är den som höjs mest.

Den uppskattade fortbildningen av barnskötare till förskollärare ges förutsättningar för en ny utbildningsomgång under 2019. Alliansen vill se fler vuxna i skolan i syfte att avlasta lärare och minska lärares administrativa uppgifter. Behovet av ytterligare yrkesinriktade program i gymnasiet utreds. Ett skolmiljölyft i samarbete med det kommunala fastighetsbolaget genomförs för att höja standarden på skollokaler och skolgårdar.

Vård- och omsorgsnämnden får bland annat i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa en kvalitetspeng till utförare som uppnår av kommunens uppsatta kvalitetsmål. Förutsättningarna för att inrätta ett biståndsbedömt trygghetsboende (tidigare benämnt mellanboende) kommer utredas och en silviacertifiering av demensvårdens undersköterskor genomförs.

Byggandet av en helt ny simhall utreds. En helhetslösning för Hackstaområdet och sportcentrum tas fram. Armada Fastighet AB får i uppdrag att senast juni 2019 redovisa underhållsplan för idrottshallarnas nödvändiga upprustning i kommunen med hänsyn till dagens behov. Vidare ska iordningställandet av fler omklädningsrum och förråd vid ishallen genomföras.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter till förlängning av Näsuddens naturreservat utmed Täljövikens strandängar. En förstudie inleds om att restaurera en havsvik.

Österåkersvatten AB får i uppdrag att planera för hämtning av grovsopor en gång per år. Bolaget ges även uppdrag att införa hämtning av hushållsnära återvinningsfraktioner. Man får också uppdrag att uppföra en återvinningsstation på Ingmarsö.

Utgifter för investeringar för 2019 budgeteras till 135,8 miljoner kronor. Det är en ökning med 5,1 miljoner jämfört med föregående år.
Den kommunala skattesatsen föreslås för 2019 sänkas med 25 öre till 17:10:-

Budgeten bereddes på Kommunstyrelsen 24/10 och behandlas i Kommunfullmäktige den 19 november.