Tillväxt lägger grunden för välfärden!

Österåkers utveckling

Österåker är en del av en expansiv stockholmsregion. Stockholms län växer med motsvarande två fullsatta SL-bussar i snitt, dagligen. En av dessa ”kliver av” i vår kommun, varje dag. Österåkers invånarantal ökar i jämn och stadig takt med i snitt 1000 personer per år. Detta är viktigt för den framtida skattekraften och därigenom framtidens välfärdsservice, men det ställer också krav på att kommunal service kan levereras och att planering för bostäder, vägar, förskolor och skolor anpassas till detta.

Fokus de kommande åren kommer bland annat att ligga på en förtätning och försköning av Åkersbergas centrala delar. Väg 276 kommer att göras fyrfilig genom de centrala delarna från Fyrrondellen till Söralidskorset. För att förstärka bilden av Österåker som attraktiv och vacker kommun förskonas infarterna till Åkersberga med planteringar.

Arbetet med Stadspark Åkers kanal kommer att fortsätta. En attraktiv, sjönära bebyggelse planeras under de närmaste 15-20 åren. Kanalen kommer att kantas av gångvägar, planteringar, bänkar och bra belysning. Vi vill lyfta kanalområdet och göra det till en attraktion för våra invånare och besökare.

En förtätning av Åkersberga kommer ske med attraktiva flerfamiljshus och näringsverksamhet i gatuplan. Vår ambition är att skapa en levande och trivsam stadskärna.

Bostäder

Vi är positiva till att det byggs bostäder i vår kommun. Österåker ökar sitt invånarantal med i snitt 1000 personer per år. Det ställer stora krav på planering av bostäder. Det är viktigt att alla upplåtelseformer finns representerade; villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter.

Småhusägare och andra som vill förändra sitt hus, bygga om eller bygga till, ska i största möjliga mån ges den möjligheten. Krångel och onödiga regler ska inte försvåra detta. En snabb och rättssäker hantering av planärenden och bygglov, som underlättar för invånare och fastighetsägare, ska säkerställas.

Den enskilda äganderätten ska värnas vid all planering och byggande. Dock måste alltid markägarens önskemål balanseras mot allmänintresset. All förtätning av bebyggelsen bör anpassas till den befintliga miljön.

Näringsliv och företagande

Grunden för hela vårt samhälle är det fria företagandet och livskraftiga företag. Den enskilda människans idékraft, innovationskraft, vilja att satsa, vilja att förbättra ligger till grund för all utveckling. Österåker är en kommun som är och fortsättningsvis ska vara mycket positiv till företagande.

Framgångsrika företag och företagare

Österåker är en entreprenörskommun och vi vill erbjuda bästa möjliga service till företagen och underlätta för människor att starta och driva företag. För att det ska vara möjligt att investera tid, kraft och idéer måste det finnas incitament och en god infrastruktur. Ett brett utbud av olika företag inom ett flertal olika områden skapar arbetstillfällen för invånarna och en hög servicenivå. Redan i skolan ska entreprenörskap och ungt företagande läras ut och uppmuntras.

Trafik och infrastruktur

Österåker består av tätort, skärgård, landsort och glesbygd. Det ställer krav på en fungerande infrastruktur. Bilen är i vissa delar av kommunen det enda rimliga alternativet, varför ett väl fungerande vägnät är nödvändigt.

En utvecklad och utbyggd kollektivtrafik, där olika trafikslag samverkar optimalt, är ett klimatsmart och miljövänligt sätt att transportera sig. Korta restider och hög turtäthet, liksom effektiva och strategiska infartsparkeringar är avgörande för att fler ska kunna välja kollektiva färdmedel. Kollektivtrafikutbudet inom kommunen ska vara omfattande.

Under moderat ledning i landstinget har beslut fattats och arbetet inletts med en upprustning av Roslagsbanan. Den pågående dubbelspårsutbyggnaden till Åkersberga måste kompletteras med moderna och snabba tågset. Införandet av 10-minuterstrafik är ytterligare en faktor som skulle öka det kollektiva resandet och något som vi aktivt arbetar med att införa. De moderatledda nordostkommunerna har samtliga ställt sig positiva till att Roslagsbanan förlängs till Arlanda, vilket vi tycker är bra för att kunn

Vi vill verka för snabba kollektiva förbindelser med Stockholm även kvällar och helger.

Vi har på prov infört 20-minuterstrafik på Ljusteröfärjan under vardagar. För att bereda Ljusteröborna goda och flexibla pendlingsmöjligheter till fastlandet vill vi att detta permanentas.

Skärgårdstrafiken till sjöss bör bereda Österåkersborna goda möjligheter att ta sig till och från skärgården samt att arbetspendla till bl.a. Stockholm.

Gång- och cykelvägar har byggts ut i kommunen och det är ett arbete vi vill fortsätta. En kommande cykelväg till Täby och vidare in mot Stockholm kommer ge utmärkta pendlingsmöjligheter på cykel. ÄvenLjusterö .khflhbflkdsbhf

Under mandatperioden 2014-2018 vill vi verka för följande inom infrastrukturen:

  • Fortsatt fiberutbyggnad.
  • Förbifart Åkersberga
  • Verka för upprustning och kapacitetshöjning väg 276, norra delen.
  • Trafikplats vid Singö handel, skärgårdsstadsavfarten och vid avfarten mot Östanå färjeläge
  • Bättre lokal kollektivtrafik
  • Cykel- och ridvägar planeras vid nyanläggning av större vägar