Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012

 

Styrelsen för Moderaterna i Österåker får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2012.

Årsmötet 2012

Årsmötet avhölls den 18/2 2012 i fullmäktigesalen på Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. I Anslutning till årsmötet höll Maria Stockhaus, Sollentuna, ett anförande.

Styrelsen

Vid årsmötet 2012 valdes följande styrelse:

Ordförande:           Jeanette Widén

Vice ordförande:       Johan Carselind

Ledamöter:            Viking Skeeborg (Kassör)

                      Ulf Ellnebrant (Ansv. Moderata Seniorer)

Staffan Enquist (Sekreterare *)

                      Anette Övergärde Klang

Ersättare:             Anneli Undén (Ansv. Moderatakvinnorna)

Lasse Ekstrand

Christer Rydén (*)

I styrelsens har MUF-representanten Josefine Radonné ingått, som ersättare för MUF-representanten valdes Angelica Tallin Olausson.

Övriga självskrivna ledamöter under verksamhetsåret har varit;

–    Michaela Fletcher Sjöman (gruppledare i kommunfullmäktige)

–    Mia Hindal Bellander (gruppledare i kyrkofullmäktige).

Såväl senioransvarig som kvinnoansvarig har under året suttit som ledamöter i styrelsen.

Övriga val

Vid årsmötet valdes även till följande uppdrag:

Revisor: Bror Jansson och Ann Katrin Flodén

Revisorssuppleant: Pär Lindforss och Mats Höjbrandt

Ombud till förbundsstämmor (6 st): Michaela Fletcher Sjöman, Hampe Klein, Johan Boström, Christina Funhammar, Lotta Holmgren samt Jeanette Widén.

Ersättare till förbundsstämmor: Helena Jungenstam, Conny Söderström, Anneli Undén, Pär Lindforss, Lise-lotte Billborn samt Angelika Tallin Olausson.

Repr. i Studieförbundet Medborgarskolan: Leif Wicklund samt Carin Eriksson

Valberedning: Christina Funhammar, sammankallande, Bror Jansson samt

Hampe Klein.

Moderata Seniorer i Stockholms Län: Kenneth Netterström samt Göran Enwall.

Styrelsens arbete

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda sammanträden. Utöver dessa har ett antal per capsulam beslut tagits.

 

Medlemmar

Föreningens medlemstal var vid årets utgång 246st. (föregående år: 263st.).

Medlemsaktiviteter

Under verksamhetsåret har medlemmarna inbjudits till bl.a. ett medlemsmöte och en talarkväll med föreningen som arrangör.

Medlemsmötet som hölls den 25 april syftade till att medlemmarna skulle få träffas under lätta former och lära känna varandra. Under mötet inhämtades även medlemmarnas synpunkter på vilken typ av aktiviteter och kampanjer de önskade att styrelsen skulle bedriva.

 

Den 28 november hölls en talarkväll med två inbjudna talare. Den ena talaren, Jan Olov Sundström (ordförande Borgerligt Alternativ), berättade om Borgerligt Alternativ och hur man kan engagera sig samt bli medlem i Österåkers-föreningen. Erik Ottoson (förbundsstyrelseledamot Stockholms Län) pratade om Statsministerämbetets historia.

 

Utöver talarkvällen och medlemsmötet har styrelseledamot Anneli Hogreve anordnat 8st Torsdags(m)ingel på The Public.

 

Utbildningsverksamhet

Under verksamhetsåret har föreningen arrangerat en heldagsutbildning på

Grinda Wärdshus. Utbildningen syftade till att ge deltagarna en ökad kunskap i hur man bedriver kampanjer och träffar väljare samt vad som händer i vår kommun. Under dagen hölls tre talarpass samt en workshop.

Talare under dagen var;

–    Michaela Fletcher Sjöman (Kommunstyrelsens ordförande) som pratade om Österåkers kommun och hur vi kan bli än en mer attraktiv skärgårdskommun att leva och verka i.

–    Sofia Fölster (Förbundsstyrelseledamot Stockholms Län och 1:a vice distriktsordförande MUF Stockholm) som pratade om hur man använder sig av retorik på kampanjer och i debatter.

–    Christoffer Järkeborn (Stadsdelsnämndsordförande Södermalm och Politisk sakkunnig justitiedepartementet) som pratade om hur man möter väljarna och vikten av att förvalta väljarnas förtroende genom bl.a. verksamhetsbesök.

Information

Föreningen har sänt ut 2 stycken medlemsbrev postalt och 5 stycken medlemsbrev digitalt med information om möten, utbildningar och kampanjer mm. Föreningen har även använt sig av informationsspridning via sociala medier.

–    Den egna hemsidan (www.moderaterna.net/Ostaraker)

–    Nya Moderaterna i Österåkers officiella Twitter-konto (@MiOsteraker)

–    Nya Moderaterna i Österåkers officiella Facebook-sida (https://www.facebook.com/NyaModeraternaIOsteraker)

 

Lokalpolitiska frågor

De lokalpolitiska frågorna har främst bevakats genom de moderata ledamöterna i

Kommunfullmäktige. En av de frågor den Moderatagruppen har fokuserat på under året

är att fortsätta arbetet med att bli länets bästa skolkommun.

Utöver skolfrågan har mycket fokus legat på att upprätthålla ordning och reda i

kommunens finanser.

 

Valda representanter för föreningen i politiska organ mm

Som en följd av valresultatet 2010 har följande medlemmar haft nedanstående uppdrag under året:

Michaela Fletcher Sjöman – Ordförande KS

Kenneth Netterström – Ordförande PS

Helena Jungenstam – Odförande SN

Christina Funhammar – 1a vice ordförande VON

Peter Rönnlund – 1a vice ordförande KUN

Conny Söderström – Ordförande MOH

Pär Lindforss – 1a vice ordförande MOH

Hampe Klein – Ordförande BN

 

Förbundsstyrelsen: Johnny Munkhammar*

 

Nämndemän under året:

Tingsrätten

Stellan Bennich

Johan Boström

Mia Hindal Bellander

Christina Funhammar

Ragnar Jensen

Jeanette Widén

 

Förvalningsrätten

Magnus Sjöholm

Hans Buhre

Gunnar Hallberg

Viking Skeeborg

 

Kammarrätten

Marianne Linder Löfgren

Kyrkopolitiska frågor

Personalminskning med två personer gör att kyrkoavgiften kunnat bibehållas.

Moderaterna representeras av 8 ordinarie samt 5 ersättare: Jan-Olov Sundström, Mia Hinndahl-Bellander, Göran Enwall, Carin Eriksson, Lars Brunnberg, Mary Jensen, Ulf Ellnebrant, Marie-Louise Dütsch, Viking Seeborg.

Som ersättare har Kristina Lemon, Pär Lindforss, Gunnar Hallberg, Lars-Henrik Hesselgren, samt Sören Mannström tjänstgjort.

I kyrkorådet har som ordinarie ledamöter tjänstgjort Mia Hinndahl-Bellander, Ulf Ellnebrant, samt Mary Jensen. Som ersättare Kristina Lemon och Pär Lindforss.

Till ledamot av stiftsfullmäktige har Jan-Olov Sundström tjänstgjort.

 

Ekonomi

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningen.

 

Slutord

Styrelsen vill passa på att tacka samtliga medlemmar och andra engagerade för stödet under året.

Vi vill rikta ett extra stort tack till Sofia Fölster, Christoffer Järkeborn samt Erik Ottoson för att de med glädje delat med sig av sina kunskaper.

Styrelsen föreslår årsmötet

att  med godkännande lägga 2012 års verksamhetsberättelse till handlingarna samt

att    godkänna att årets överskott balanseras i ny räkning.

 

27 Januari 2013.

 

 

 

 

 

Ordförande                       Vice ordförande

Jeanette Widén                  Johan Carselind