Trygghet i fokus!

Gårdagens knivskärning i centrala Åkersberga har vi ännu inte fått fullständiga och säkra uppgifter direkt från Polisen om, varför vi väljer att i nuläget kommentera trygghetsfrågan ur ett generellt perspektiv, men att människor knivskurits och att det varit stök i vår annars relativt lugna skärgårdskommun är förstås fullständigt oacceptabelt. Detta har självfallet högsta prioritet i kommunledningen och Polisen arbetar intensivt med detta!

Vad gör vi, som kommun, i det förebyggande arbetet?

Först och främst handlar det om att skolan ska se till att alla elever når kunskapsmålen, att skolan uppfyller sin uppgift. Föräldrars ansvar väger ju naturligtvis tungt och här har kommunens och dess socialtjänst en stor uppgift att hjälpa de föräldrar som inte riktigt mäktar med sin föräldraroll.

Kommunens arbete med att öka både den faktiska och den upplevda tryggheten har vi arbetat hårt och fokuserat med genom vår avdelning Trygg i Österåker. När rikspolischefen strax innan sommaren förra året meddelade att han inte kunde garantera polisiär närvaro under sommaren vidtog KSO Michaela Fletcher åtgärder direkt genom att för kommunala skattepengar handla upp patrullerande väktare. Det gav, enligt polisen, direkt resultat i rapporteringen/händelserna om utomhusvåld, som minskade inte bara märkbart utan mycket. Detta har vi fortsatt med, trots att det egentligen är en statlig uppgift att finansiera. För oss moderater är det högsta prioritet att säkra medborgarnas faktiska och upplevda trygghet.

Vi arbetar förebyggande. Som kommun är det vad vi inom den s.k. kommunala kompetensen kan göra. Polisiära uppdrag är polisens uppgift. Skolorna och i första hand rektorerna som har ett stort ansvar och uppdrag får information och blir uppdaterade när polisen får kännedom om stök/oro. Skolorna har också ansvar att göra så kallade orosanmälningar när det är påkallat.

Vi har organiserade nattvandringar där alla vuxna har möjlighet att göra en insats med sin närvaro. Ju fler vuxna som rör sig i miljöer där unga är desto lugnare blir det.

Vi stärker upp där det finns platser som upplevs som otrygga med bättre belysning, beskärning av buskar och träd m.m. Detta för att försvåra för brott och öka både den faktiska och upplevda tryggheten. Vi sanerar klotter. Förra året till en kostnad (för kommunen, Armada och Roslagsvatten) om 1,2 miljoner kronor. Nolltolerans mot klotter råder och vi har en klotterpolicy som säger att klotter ska saneras inom 24 timmar vid tjänlig väderlek.

Vi har inte fått några signaler om polisstationen ska öppnas igen. Det är i grunden en statlig angelägenhet. Vi kan bara, vilket bland annat KSO Michaela Fletcher också har gjort vid ett flertal tillfällen, påtala vikten och argumentera för att ha närvarande poliser. En mer närvarande polis dygnets alla timmar har självklart en motverkande effekt på kriminalitet.

Tyvärr kommer det signaler från rikspolischefen att man avser lägga en besparing på vårt polisområde (Stockholm Nord) på 18 miljoner. Detta för att täcka upp i ”prioriterade områden”. Detta kommer leda till att den polisiära verksamheten i vårt område kommer minskas ned med ökad kriminalitet som följd. KSO Michaela Fletcher har tillsammans med kommunalrådskollegor i Vallentuna, Sollentuna och Täby författat ett öppet brev till inrikesminister Anders Ygeman (S) om dessa fullständigt orimliga planer. Det brevet publiceras inom kort.

Ingen skugga ska dock falla på de poliser i operativ tjänst som varje dag gör ett fantastiskt arbete. Vid gårdagens händelse var polisen mycket snabbt på plats med en massiv polisinsats, vilket vi anser vara mycket föredömligt agerat. Bergagården hade tidigare på eftermiddagen/ kvällen upplevt stökiga ungdomar och förstärkt på fritidsgården. Det lokala upphandlade vaktbolaget tillsatte alla sina resurser till området för att förstärka polisens arbete. Socialjouren aktiverades under gårdagskvällen och rektorer har blivit uppdaterade och förberedda på att dels ha ett krismedvetande för att identifiera om det finns ungdomar som agerar på annat sätt än normalt.

Vi vill gärna veta vad du tycker att kommunen mer kan göra. Hur vi kan engagera fler vuxna att finnas till för i första hand sina egna barn och unga och i andra hand för alla ungdomar? Kontakta i första hand Trygg i Österåker på mail: kommunstyrelsen(at)osteraker.se eller oss moderater på osteraker(at)moderaterna.se