Positivt delårsbokslut för Österåkers kommun

Positivt delårsbokslut för Österåkers kommun
Österåkers kommuns bokslut för första halvåret 2010 blev +69,1 mkr. Jämfört med budget innebär det en avvikelse på +28,8 mkr. Det är bl a ökade skatteintäkter, tillfälligt ökat konjunkturstöd samt sänkta avtalsförsäkringspremier som ligger till grund för den positiva avvikelsen. Prognostiserat resultat för helåret är 92 mkr.För Österåkers kommun innebar det extra statsbidraget ca 38 miljoner kronor för helåret, vilket bl a gick till skolan som allmän förstärkning och till elever i behov av särskilt stöd.

Övriga satsningar under året:
• Insatser för sjuka och äldre, t ex fler platser i korttids- och trygghetsboende.
• Bergaskolans lokaler har byggts om till en modern gymnasieskola, Österåkers gymnasium
• Nya lokaler för Bergsättraskolan har färdigställts.
• Nya konstgräsplaner har anlagts i Rydbo och Röllingby.
• Bygget av nytt huvudbibliotek pågår.
• Upprustning av den yttre miljön genom gång- och cykelväg längs med Åkers kanal, belysningsåtgärder och slyröjning runt om i kommunen.

– Nu har vi ordentlig ordning på ekonomin och inga lån kvar. Allt har vi amorterat bort, säger Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström (M).

För mer information kontakta:
Ingela Gardner Sundström (M), Kommunstyrelsens ordförande, tel 070-315 07 29
ingela.gardner.sundstrom@osteraker.se