Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 2013-04-25.  

Vi är redan inne på kvartal två av det som för inte särskilt länge sedan var ett nytt år med oskrivna kalenderblad. Tiden går sannerligen fort.

Vi har stängt böckerna för 2012 och kommunens resultat för året landar på + 142,7 mkr, vilket är 73,5 mkr mer än budgeterat. Kommunalskatten sänks 2013 med 25 öre vilket resulterat i att vi i och med det ligger på 8:e plats i länet med 18,65 kr. I nivå med Nacka och Lidingö.  Genom god planering och bra förutsättningar är vi skuldfria och har en mycket god soliditet. + 64,7 % exklusive pensionsåtaganden och + 2,2 % inklusive. I och med 2012 års resultat är alltså en lång serie av år med negativ soliditet bruten. Detta ger oss stora möjligheter att investera i framtiden och vi har för 2013 satsat 70 miljoner mer än i budgeten för 2012. Även under 2012 har arbetslösheten i kommunen varit bland landets lägsta med 2,1%

Regeringen har möjliggjort att man som kommun kan reservera pengar ur ett överskott för sämre tider i en s.k. resultatutjämningsfond, vilket vi nu också gör för att kunna säkra upp kvaliteten i verksamheterna om en djup lågkonjunktur skulle drabba oss.

Tack vare en klok politik och kompetenta tjänstemän i verksamheterna som idkat god ekonomisk hushållning står kommunen otroligt starkt rustad för framtiden!

Vad som då är trist att konstatera är att ett antal förvaltningschefer valt att lämna kommunen. Vissa har gjort det av rena karriärskäl, medan några andra öppet deklarerat att man väljer att sluta p.g.a. ett missnöje med arbetsmiljö och organisation. Det är beklagligt och något vi tar på största allvar så klart. Att förvaltningschefer slutar är inget unikt för vår kommun, men när så många gör det under så kort tid känns det så klart rätt olustigt.

Min analys är att förändringsarbetet gått snabbt och att de som ingick i den tidigare ledningsgruppen inte fångades upp på det sätt de kanske borde. Detta är i huvudsak tjänstemannarelaterat och upplevda brister i organisatoriskt eller arbetsmiljömässigt hänseende är i första hand en sak mellan förvaltningscheferna och den högste tjänstemannen – d.v.s. kommundirektören. Politiken är ingen personalavdelning vilket bl.a. oppositionen emellanåt sökt att vinkla det till.

Rekryteringsprocessen av ny kommundirektör är nu inledd.  Den nye kommundirektörens uppgift är att implementera den politiska viljeinriktningen och nå de uppsatta målen. För detta förväntas denne upprätta en god, transparent och effektiv organisation där bland annat arbetsmiljön är ett prioriterat område att iaktta. Jag är oerhört angelägen för organisationens del och för egen del att rätt person för jobbet rekryteras.

Det är med tillförsikt och entusiasm jag nu tar mig an återstoden av 2013 års utmaningar och arbetet med att implementera den moderatledda alliansens offensiva satsningar. Satsningar som görs för att nå våra ambitiösa mål om Österåker som den attraktivaste skärgårdskommunen med hög kvalitet i välfärdsverksamheterna och en skola i absolut toppklass.

Med vänliga hälsningar

Michaela Fletcher Sjöman

Kommunstyrelsens ordförande