Nu blir Kanalstaden verklighet

Nu blir Kanalstaden i Österåker verklighet

300 nya lägenheter, butiker, restaurang, sjöutsikt och strand-promenad. Nu är den första detaljplanen klar och till hösten kan Östra Kanalstaden börja förverkligas.

Visionen om Kanalstaden – den helt nya stadsdel som ska knyta samman Österåkers centrala delar med havet längs med Åkers kanal – är nu på väg att förverkligas. Den första detaljplanen är färdig och går ut på samråd i maj.

– Äntligen får Österåkersborna tillgång till hav och skärgård även i kommunens centrala delar. Ett tidigare slummigt och otillgängligt område blir ett attraktivt bostadsområde. Österåker är ju faktiskt en skärgårdskommun, säger Byggnadsnämndens ordförande Jan Olov Sundström (M).

Östra Kanalstaden del 1

Detaljplanen för Östra Kanalstaden del 1 möjliggör mer än 300 nya lägenheter, dessutom särskilt boende eller trygghetsboende samt lokaler för butiker i bottenvåning och en fristående byggnad för restaurang. En ny park, kaj med strandpromenad samt nytt gatunät anläggs. En småskalig kvarterstruktur skapas med en grön karaktär i form av gröna gårdar, park och trädplanterade gator. Bebyggelsen utformas i 2-5 våningar. En strävan finns att förena kvartersstrukturen och den stadsmässiga småstaden med solljus, vattenkontakt, utblickar och grönskande gårdar.

I detaljplanen har en förändring skett mot tidigare. Intilliggande idrottsplats, tennisbanor, tennistält och sportfält ska inte bebyggas. Första etappen får också en unik tillgång till kollektivtrafik, med gångavstånd till Åkersberga station och buss i området. Miljöaspekter, även tekniska sådana, är viktiga inslag i planering och genomförande.

Kanalstaden fullt utbyggt

Kanalstaden fullt utbyggt ska så småningom sträcka sig från Österskärsvägen i öster till dalgången längs Näsvägen i väster, samt från Runö industriområde i norr ner till Tunafjärdens öppna vatten i söder. Bebyggelsen i kvarteret Skonaren intill förlängs med ett promenadstråk mot söder som kantas av torg och parker och bryggor längs med Åkers kanal.

Med Kanalstaden skapas en stadsbebyggelse med en blandning av bostäder, arbetsplatser och lokaler för butiker och service. Samtidigt tas skärgårdsstadens kvaliteter tillvara som båtliv, rekreation, park- och vattenutblickar. Flerbostadshus och stadsradhus är tänkta att blandas inom ett och samma kvarter.

Österåkers kommun arbetar parallellt med ett planprogram för den kommande delen väster om Åkers kanal.

Fakta om Kanalstaden fullt utbyggt

Antal bostäder: 2 600

Maxavstånd till vatten: 400 m

Längd strandpromenad: 800 m

Utbyggnadstid: 20-25 år

Mer information

Byggnadsnämndens ordförande Jan OIov Sundström, tel 0703-12 25 12.flygbild-kanalkvarteren_100414_liten-2illustrationsplan_oks_utstallning_100422