Michaelas nyhetsbrev

Nyhetsbrev från Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman 2012-04-11

Ekonomi
Det går bra för Österåker. Likt tidigare år har också 2011 års bokslut visat ett överskott, denna gång 127 mkr, vilket är 69 mkr mer än budgeterat. Det goda resultatet beror bland annat på ökad tillväxt i hela landet fram till det sista kvartalet 2011. En annan anledning är, samma för hela Sverige, färre barn i förskola och skola. Dessutom har markförsäljning bidragit till det goda resultatet i kommunen. Österåker tillämpar sk god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen vilket innebär att det ska budgeteras med ett överskott om minst 2%.  Österåkers fullmäktige har tidigare beslutat att också göra avsättningar för pensionsskulden med det överskott som överskrider 2%, då Österåker har ett högt pensionsåtagande jämförelsevis. Utmaningen framöver är Sveriges tillväxttakt som också påverkar Österåker i hög grad. Vi har den lägsta arbetslösheten i riket men även vi kommer att påverkas av omvärldsfaktorer kommande år.
När andra kommuner behöver effektivisera och göra besparingar har Österåker hittills kunna satsa mer än andra. Vi är den kommun som ökat ”pengen” mest. Vi ligger högre i pris- och löneökning utan att ha haft några besparings- eller effektiviseringskrav. Vi har under 2012 gjort en särskild satsning på att öka lönespridningen inom alla verksamheter för att dels bli en attraktiv arbetsgivare men också för att behålla våra duktiga medarbetare. Förhoppningen är att satsningar liknande denna fortsätter till särskilt riktade arbetsgrupper.

Skola
Länets bästa skola vill vi ha. Vad innebär länets bästa skola egentligen? Övergripande är att våra skolor i kommunen ska ligga i framkant när det gäller pedagogik men det överordnade är tre mål.
•    Andel som uppnått godkänt i alla ämnen
•    Genomsnittligt meritvärde (betyg)
•    Andel behöriga till gymnasieskolan
Här är tre enkelt mätbara mål för att veta var vi står i förhållande till tidigare år och andra kommuner. Dessa bryts ner till andra delmål som påverkar de övergripande målen. Att skolan i vår kommun är bäst i länet ger ringar på vattnet för andra verksamheter, påverkar inflyttningen och i förlängningen också företagandet. Våra lärares kompetens och vilja att varje elev når målen är den avsevärt viktigaste resursen. Utöver den satsning som gjorts för 2012 är förhoppningen att vi kan satsa på lärarna och öka lönespridningen. Jag vill också instifta ett stipendium om 50.000 kr till en eller flera lärare som gjort unika, speciella och särskilda insatser för eleverna.

Fritid och Kultur
Vi satsar stort inom kulturen och fritiden i Österåker. Nu senast i mars invigdes nya kulturknuten, Berga Teater, som rustats upp för att kunna ge fler föreställningar åt fler besökare. Ytterligare en scen möjliggör för mindre uppsättningar, t.ex. för skolklasser att ta de av olika kulturella evenemang. Ny friidrottsarena vid Österåkers sportcentra projekteras för fullt. Vi vill gärna ha en friidrottsarena av SM-standard och det sker i etapper. För att använda ett välkänt uttryck: Rom byggdes inte på en dag.
Det arbetas också med ett förslag på att lyfta fram fördelarna med vår geografiska placering. Åkers kanal är en förbisedd och outnyttjad pärla. Möjligheterna är oändliga för att öka tillgängligheten vid och runt kanalen som är pulsådern i centrala Åkersberga. Vatten har vi mycket av i Österåker – både sjöar och hav. Nyligen beslutades att vi rustar upp fem badplatser runt om i kommunen lagom till sommaren. Det är i led med att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun.

Kvalitet
Kvalitet är ett ord som nämns ofta i media nuförtiden. Kvalitet har för våra verksamheter alltid varit högt prioriterat. Hög och god kvalitet i omsorgen om äldre och funktionshindrade där Österåker ständigt genomför kund-, eller så kallade brukarundersökningar. Dvs hur är den service, den vård och omsorg vi levererar både inom kommunalregi och i alternativ regi? Dessa undersökningar visar på höga resultat. Länk kommer snart. Man är som kund mycket nöjd med de tjänster som levereras. Men allt kan bli bättre. Vi strävar hela tiden efter att vara så produktiva som möjligt och är lyhörda för vad man som kund/brukare vill ha.

Service, påverkan, insyn
Att som invånare, skattebetalare, företagare och besökare få en bra service är självklart. Vi vill dock gå ett steg längre. Vi vill att alla möten, samtal, brev och e-post ska ge lite mer än du förväntar dig. Man ska ha möjlighet att vara med och påverka och det kan ske på många olika sätt. Antingen genom partierna eller genom att det vi förtroendevalda tar beslut om ska vara transparent så att man lätt kan förstå varför och på vilka grunder besluten tas. I en demokrati kan alla inte få exakt som man själv vill, men man ska uppleva att man fått säga sin mening. Därför startar nu ett intensivt arbete med att tydliggöra att man kan påverka. Vi vill självklart höra dina synpunkter och önskemål!

Trygghet
Att uppleva trygghet i sin vardag är viktigt. Känslan av att man fritt kan gå från tåg eller buss när det är mörkt, känslan av att ens hem är säkert från inbrottstjuvar. Vi som kommun kan arbeta med förebyggande åtgärder. Det handlar om många åtgärder men den viktigaste uppgiften vi har är att se till att alla elever når sina mål i skolan. Möjligheterna eller riskerna att hamna utanför är avsevärt mindre om man klarar sin skolgång. Det är vår uppgift som förtroendevalda, det är föräldrars ansvar för sina barn och det är skolans uppgift att alla elever når målen och har en fullgod utbildning. Polisens arbete består av att dels arbeta förebyggande dels att fånga dessa människor som begår brott och gör andra människors vardag otrygg. Det är samtidigt ett eget ansvar vi som boende, vare sig du har barn eller ej, och företagare har att öka tryggheten. Här kan kommunen vara samordnare och ”kittet” mellan skola, föräldrar, företagare och föreningar.

Framtid
Alliansen i Österåker arbetar för alla invånare i Österåker, vi har fått ditt förtroende att förbättra Österåker nu och i morgon. Det är både en fördel och en förutsättning att vi tycker om att arbeta ihop i alliansen. Vi tar ansvar för ekonomin, förbättrar våra egna verksamheter och den utveckling vi står inför. Vi har uppfattat att du som invånare i Österåker vill kunna ta dina egna beslut, kunna välja mellan olika utövare inom skola, äldreomsorg, hemtjänst och ge dig valuta för dina skattepengar. En stor fråga för de som har barn i förskolan är möjligheten att när barn nr två, (tre, fyra eller fem) kommer kan de äldre barnen gå kvar på förskolan under längre tid än de tidigare 15 tim/vecka. Nu finns möjligheten till 30 timmar / vecka om man så önskar.
Valfrihet och en mångfald av utövare och entreprenörer är viktigt för att öka konkurrensen. I dagarna pågår det en upphandling av driften på Söra simhall. Det har inkommit ett flertal anbud från utförare som är intresserade av att driva simhallen och öka tillgängligheten, kvalitén och aktiviteterna. Sedan ett par år tillbaka har vi också beslutat om att ha möjlighet att utmana någon av våra kommunala verksamheter. Avknoppning av skolor är som känt inte klargjort om och framför allt hur det är tillåtet, men jag är fortfarande övertygad om att avknoppningar av verksamheter är till gagn för kunderna, eleverna och konkurrensen.

Den 16 april kl. 18:30 är det kommunfullmäktige och då diskuteras Årsredovisningen för 2011. Från min sida kommer det handla om framtid. Givetvis också om vad vi kan dra nytta av lärdomar från vad som gjorts, men huvudfokus på hur och vad som ska göras framöver. HÄR är handlingarna till fullmäktigesammanträdet.
Lyssna gärna på plats eller via radio.osteraker.se eller 103,7 MHz.
Kontakta mig direkt på telefon, mail eller på något av de öppna hus som hålls på biblioteket i centrum.

Michaela Fletcher Sjöman (M)
Kommunstyrelsens ordförande