Information gällande de föreslagna arvoderingarna till förtroendevalda

Efter veckans massmediala uppmärksamhet över de föreslagna ändringarna av arvodena till kommunens förtroendevalda, så behöver vi förtydliga vad det är för förändringar som gäller.

Viktigt att veta är att varken KSO Michaela Fletcher Sjöman eller Kommunalråd Elisabeth Gunnars har föreslagit eller varit deltagande i beslutet om förändringarna i arvode. Beslutet om arvodena har fattats i Kommunstyrelsen den 10 januari 2011.

Förslaget om ändringarna har tagits fram av en arvodesgrupp med en representant från de tre största partierna i KF; Moderaterna, Folkpartiet och Socialdemokraterna. Sammankallande för arvodesgruppen är Ingela Gardner Sundström (m). Arvodesgruppen har utgått från riksdagsmannaarvodena i sin beräkning av samtliga arvoden.

Utöver detta – och det är här media medvetet har missrapporterat – så har arvodesgruppen även tagit hänsyn till att vi har slagit ihop tre nämnder till en, KUN (Kultur och utbildningsnämnden) där Elisabeth Gunnars är ordförande. Eftersom det med den större nämnden kommer ett större ansvar har arvodet för den nya nämnden justerats och i och med detta har även arvodet för KSO justerats. För att det är en skillnad i ansvaret mellan Kommunalrådsposten och Kommunstyrelseordförandeposten.

Poängen med de nya justerade arvodena – vilket vi har försökt framhålla – är att arvodesgruppen föreslår att slopa de fasta arvodena och ersätta dessa med ett rörligt arvode för att premiera närvaro för ledamöter och ersättare. För KSO och kommunalrådet utgår ett så kallat allt-i-ett arvode, dvs inga övriga arvoden för uppgifter inom kommunen utgår. Fasta arvoden för nämndernas presidier omfattar alla uppdrag inom respektive nämnd.

Vad som är viktigt att skilja på är att arvodena inte är personliga. Arvodena är kopplade till uppdraget som man utför.

Beslutet bereds i Kommunfullmäktige den 31 januari 2011.

Vid ytterligare frågor, kontakta

Wania Forsman, 08 540 810 74
politisk sekreterare hos KSO Michaela Fletcher Sjöman