Förslag till dagordning för årsmötet

Förslag till föredragningslista,

Moderaterna i Österåkers Årsmöte 2013

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
 5. Godkännande av föredragningslistan
 6. Godkännande av årsmötets stadgeenliga utlysande
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. a, Revisionsberättelse

b, Fastställande av resultat- och balansräkning

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 2. Propositioner
 3. Motioner
 4. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
 5. Val av ordförande
 6. Val av vice ordförande
 7. Val av minst 5 ledamöter i styrelsen
 8. Val av minst 1 revisor och ersättare för denne
 9. Val av valberedning och ordförande i denna
 10. Val av ombud till förbundsstämmor samt ersättare för dess
 11. Val av nomineringskommitté

a, ordförande b, vice ordförande c, ledamöter d, ersättare 12. Val av representation i Studieförbundet Medborgarskolan i enlighet med dess stadga 13. Övriga ärenden 14. Mötets avslutande