Den borgerliga Alliansens budget antogs av fullmäktige

Den borgerliga Alliansens budget för 2015 antogs av Kommunfullmäktige den 15 december. Skola och infrastruktur är två områden som kommer få de största satsningarna.

Nämndernas bruttoramar kommer i och med detta att utökas med runt 92 miljoner för 2015 jämfört med 2014, varav den nya Skolnämnden kommer att få utökad ram med 41 miljoner.

– Det känns så klart mycket bra att budgeten nu är klubbad. Den innehåller ett antal prioriteringar som är nödvändiga för att kunna utveckla kvaliteten i verksamheterna; bland annat inom skolans område och infrastrukturen, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Ett övergripande mål är att minska antalet barn per pedagog i förskolan och att på sikt nå 5,2 barn per vuxen i alla förskolor. Grundskole-, förskole och fritidspengen höjs och resurser tillförs skolan för bland annat läs- och skrivförståelse, barn i behov av särskilt stöd samt fler specialpedagoger. För att alla elever ska nå sina kunskapsmål, tillsätts resurser för att öka likvärdigheten mellan skolorna. En särskild satsning för ledarskapsutveckling och höjda löner till skolledare kommer också genomföras.

Investeringstakten för infrastruktur kommer öka ytterligare. Den totala investeringen är runt 90 miljoner netto för 2015. Arbeten för ökad framkomlighet i centrala Åkersberga samt en ny cykelplan prioriteras.

Överskottsmålet på minst 2 procent står fast och skattesatsen för 2015 lämnas oförändrad på 18:65 kronor.