Budgetförord. Budget 2015 och plan 2016-17

Alliansen i Österåker – Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna samt Österåkerspartiet – har beslutat att ta ett gemensamt ansvar för den politiska ledningen av Österåkers kommun under mandatperioden 2015-2018. Partierna har tillsammans tagit fram en politisk plattform för hela mandatperioden samt en gemensam budget för 2015 och plan för 2016-17.

Valfrihet, kvalitet och trygghet kommer att vara ledord i den borgerliga Alliansens styre i Österåker den kommande mandatperioden. Det kommer bli fortsatt fokus på skola, omsorg, trygghet, infrastruktur, miljö och en ekonomi i balans. Viktigare områden i skolan som tillförs resurser är bland annat på läs- och skrivförståelse, barn i behov av särskilt stöd och fler specialpedagoger. Nya miljömål och en reviderad cykelplan ska tas fram. Överskottsmålet på minst 2% står fast och kommunalskatten ska hållas på en låg nivå.

Österåkers ekonomi är fortsatt mycket god med en soliditet som utvecklats mycket positivt under de fyra senaste åren. God ekonomisk hushållning och en prioritering av kärnverksamheterna gör att vi har ett mycket tillfredsställande utgångsläge.

Det är mot bakgrund av det glädjande att kunna presentera den borgerliga alliansens budget för 2015 där nämndernas bruttoramar utökats med ca 92 miljoner mer än i föregående års budget. För perioden 2015-2017 planeras nettoinvesteringar på totalt 300 miljoner kronor. Investerings¬volymen kommer att finansieras med egna medel (dels avskrivningar och dels via årets resultat). Tack vare god ekonomisk hushållning behöver ingen upplåning ske under perioden.

Österåker är en kommun i tillväxt. Vi har en positiv befolkningsutveckling. Befolkningen i Österåkers kommun beräknas under perioden 2015-2017 öka med ca 1470 personer. Det är en ökning på i snitt 490 personer per år. Tillväxt och därigenom ett ökat skatteunderlag är avgörande för att kunna erbjuda en hög kvalitet i välfärden även i framtiden. Vi ställer oss positiva till att det byggs attraktiva bostäder i vår kommun för att möta behoven av en växande befolkning.

Österåker har en relativt låg medelålder på 40 år. Kommunen är en entreprenörskommun vilket antalet registrerade företag – nästan 6000 – vittnar om. Den generella arbetslösheten såväl som ungdomsarbetslösheten tillhör de lägsta i hela riket.

 

Satsningar och investeringar

Nämndernas bruttoramar ökas, som nämnts med 92 miljoner. Alliansen genomför extra satsningar för kvalitetshöjningar inom viktiga kärnverksamhetsområden – utöver pris-, löne- och volymförändringar. Bland annat utgörs närmare 41 miljoner, av ovanstående 92, på utökad ram för Skolnämnden.

Ett av de övergripande målen är bland annat att minska antalet barn per pedagog i förskolan och på sikt är målet att nå 5,2 barn per vuxen i alla förskolor.

Grundskolepengen höjs med mellan 4,2 – 5,2 % beroende på årskurs. Förskolepengen höjs med ca 5%. Fritidspengen höjs med ca 3 %.
Vår ambition är att fortsatt lägga de största delarna av resurstillskotten i skolan redan i de tidiga åldrarna för att bereda alla de bästa förutsättningarna längre fram i skolåren.

Resurserna till ökad likvärdighet mellan skolor kommer att ökas för att säkerställa att alla elever når sina kunskapsmål. En särskild satsning kommer att göras för ledarskapsutveckling och höjda löner till skolledare.

Investeringstakten för infrastruktur kommer att skruvas upp ytterligare. Den totala investeringen i infrastruktur är ca 90 miljoner netto för 2015. Kapacitetshöjande åtgärder för ökad framkomlighet, främst i Åkersbergas centrala delar prioriteras. Vi kommer ta fram en ny cykelplan och gör en stor satsning på gång- och cykelvägar för att skapa säkra skolvägar, knyta ihop kommundelarna samt åstadkomma en cykelväg till Täby och den cykelstrada som planeras gå vidare in mot Stockholm.

Under föregående mandatperiod sänktes kommunalskatten med totalt 58 öre. Det placerar Österåker på plats 8 av länets 26 kommuner. Skattekraften är bland de 13 högsta i landet. Skattesatsen föreslås för 2015 lämnas oförändrad på 18:65 kronor

Verksamheterna kommer i än högre grad vara föremål för utvärdering och uppföljning med avseende på kvalitet och måluppfyllelse. Detta för att varje skattekrona ska användas på effektivast möjliga sätt till högsta möjliga utfall.

 
Visioner och mål

Österåker ska i alla sammanhang präglas av valfrihet, kvalitet och trygghet med ansvar för miljön och den enskilde individen. Österåker ska vara den mest attraktiva skärgårdskommunen som flest väljer att flytta till, bo i, verka i, starta företag i och besöka.

Kommunen är positiv till tillväxt och inflyttning. Vi välkomnar som tidigare nämnts byggande av attraktiva bostäder i attraktiva lägen med en variation av upplåtelseformer; villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter.

 
Sammanfattning

Budgeten för nästa år innehåller satsningar som ökar kvaliteten i verksamheterna. Framförallt skolan ges värdefulla resurstillskott för fortsatt kvalitetsutveckling. Det långsiktiga perspektivet är minst lika viktigt som det kortsiktiga. Denna budget är avvägd även för att klara balanskrav, finansiella mål och pensionsskuld – nu och på några års sikt. Den svarar upp mot olika behov och intressen, stärker vår konkurrenskraft gentemot andra kommuner och påskyndar resan fram till målet att vi ska vara den attraktivaste skärgårdskommunen.

Som ytterst ansvarig för kommunens ekonomi ser jag positivt på framtiden och utvecklingen av vår fina kommun!

 

Michaela Fletcher (M)
Kommunstyrelsens ordförande