Alliansens budget antagen av fullmäktige

I Österåkers kommuns budget år 2018 görs satsningar för 100 miljoner kronor mer än 2017. Närmare 60 miljoner av dessa läggs på förskolan och skolan. Samtidigt sänks skatten med 40 öre, vilket innebär att Österåker får den näst lägsta kommunalskatten i länet. Det beslutades av Kommunfullmäktige den 20 november.

Österåkers kommun har en god ekonomi och stark soliditet genom en stor inflyttning och en målmedveten finansiell styrning. Kommunens pensionsskuld prognosticeras vara helt finansierad vid årets utgång och 180 miljoner kronor finns dessutom reserverade för att kunna användas vid djupa långkonjunkturer.

– Jag är mycket stolt över vår goda ekonomiska situation och Alliansens budgetförslag som nu har beslutats. Det är en långsiktigt hållbar budget som fokuserar på ännu högre kvalitet i kärnverksamheterna och som ökar kommunens attraktivitet, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsen ordförande.

Stora satsningar görs på förskola och skola. Pengen till grundskola och fritids höjs med mellan 4,4-6,8 procent. I detta ingår bland annat en ökning av antalet idrottstimmar och kuratorer i årskurs 6-9, samt en komplettering av basläromedel i grundskolan. En uppföljning och utvärdering ska göras av införandet av två- eller flerlärarsystem i kommunala grundskolor i Österåker. En utredning ska också göras om möjligheterna att förlänga läsåret från 178 till 182 dagar för kommunens elever för att öka förutsättningarna att nå målen och kunskapskraven.

En fortsättning av den nystartade utbildningen av barnskötare till förskolelärare ska utredas och en ny utbildningsomgång föreslås. Ett bonussystem ska också införas inom förskoleverksamheten för att öka andelen förskolelärare och minska antalet barn per årsarbetare.

– Att våra barn får en välfylld verktygslåda att möta framtiden med är en av våra allra viktigaste prioriteringar och det känns riktigt bra att vi har möjlighet att fortsätta göra stora satsningar för deras lärande, säger Michaela Fletcher.

Äldreomsorgen tillförs 11 miljoner mer än 2017. De fördelas bland annat på ytterligare medel för trygghetsboende, aktiviteter för äldre +75 år, syn- och hörselkonsulent på Fyren, samt öppen fritidsverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Medel avsätts också för förstärkning av Kanalhuset med sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, bättre teknik för äldre, äldreboende med finsk profil, samt höjda arvoden för kontaktpersoner inom LSS. En utredning för mellanboende får ytterligare medel.

Budgeten för kultur och fritid förstärks med 2 miljoner. 1 miljon läggs på fritidsgårdarna för att öka öppettiderna, skapa trygga mötesplatser och ytterligare en halvtids fritidsledartjänst. Ytterligare resurser avsätts också till kulturantikvarie, forsknings­utgrävning i kulturmiljö, samt upprustning av Breviksbadet.

Föreningar och organisationer ska kunna ansöka medel för miljöförbättrande åtgärder och en ny återvinningscentral i Svinninge ska anordnas. Utökade kontroller i samband med Stockholmsenkäten ska göras.

Företagsklimatet ska förbättras ytterligare så att Österåkers kommun blir en av de sju bästa i länet, eller en av de 20 bästa i landet i Svenskt Näringslivs ranking.

Den kommunala skattesatsen för 2018 blir med sänkningen 17:35 kronor, vilket innebär att Österåker får näst lägst kommunalskatt i länet.

Investeringar för 2018 är 130 miljoner kronor, och görs på bland annat gator och gång- och cykelvägar.