100 miljoner i satsningar och 40 öre skattesänkning i Alliansen i Österåkers budgetförslag för 2018!

Alliansen i Österåkers kommun föreslår 100 miljoner kronor mer i satsningar i budget för 2018 jämfört med budget 2017. Mer än hälften av de utökade medlen – närmare 60 miljoner – är satsningar på förskola och skola. Samtidigt sänks skatten med 40 öre. Det placerar Österåker på en andraplats i länet vad gäller lägst kommunalskatt!

Österåkers kommun har en mycket god ekonomi. En stor inflyttning kombinerat med en finansiell styrning genom fem finansiella mål och en princip om god ekonomisk hushållning är bidragande orsaker. Kommunen har en stark soliditet och pensionsskulden prognosticeras vara helt reserverad vid årets utgång. Drygt 180 miljoner finns dessutom reserverade för att kunna användas i en konstaterad djup långkonjunktur.

– Jag är mycket stolt över vår goda ekonomiska situation och den budget vi i Alliansen lagt. Det är en långsiktigt hållbar budget som fokuserar på ännu högre kvalitet i kärnverksamheterna och som ytterligare ökar kommunens attraktionskraft, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

I Alliansen i Österåkers förslag till budget tillförs förskola och skola närmare 60 miljoner mer i årets budget. Pengen till grundskola och fritids höjs med mellan 4,4 – 6,8 procent.

Skolnämnden föreslås få i uppdrag att följa upp och utvärdera införandet av två- eller flerlärarsystem i kommunala grundskolor i kommunen. I peng ingår bland annat en ökning av antal idrottstirnmar i åk 6- 9, fler kuratorer i åk 6 – 9 samt en komplettering av basläromedel i grundskolan

Det föreslås vidare att Skolnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att förlänga läsåret för Österåkers skolors elever för att öka deras förutsättningar att nå målen/kunskapskraven. Utredningen skall innefatta en inventering i nationellt och internationellt perspektiv med inriktning att undersöka möjligheterna att förändra läsårets längd från nuvarande 178 dagar upp till i första läget 182 dagar. Detta som ett led i strävan att bli länets bästa skolkommun.

Den nystartade utbildningen av barnskötare till förskollärare följs upp och förutsättningarna för en fortsättning utreds och en finansiering föreslås för en ny utbildningsomgång under 2018. Ett uppdrag ges att genomföra ett bonussystem inom förskoleverksamhet för att öka andelen förskollärare och minska antal barn per årsarbetare.

– Att våra barn får en välfylld verktygslåda att möta framtiden med är en av våra allra viktigaste prioriteringar och det känns riktigt bra att vi har möjlighet att fortsätta göra stora satsningar för deras lärande, säger Michaela Fletcher.

För äldreomsorgens del tillskjuts verksamheten 11 miljoner extra jämfört med 2017. Detta fördelas på bland annat ytterligare medel för trygghetsboende (500 tkr), senior power/ aktiviteter för äldre +75 år (500 tkr), syn- och hörselkonsult på Fyren (500 tkr) samt öppen fritidsverksamhet för psykiskt funktionsnedsatta (500 tkr). Medel har också
avsatts för förstärkning av Kanalhuset, bättre teknik för äldre, ett äldreboende med finsk profil samt höjda arvoden för kontaktperson inom LSS. Ytterligare medel för utredning för mellanboende har avsatts om 100 tkr som engångskaraktär.

Kultur- och fritidsnämndens bruttoram har förstärkts med närmare 2 Mkr jämfört med innevarande budget. Medel för fritisgårdsverksamhet har ökats med 1 Mkr (ökat öppethållande, trygga mötesplatser och halvtid fritidsledare) och resurser för kulturantikvarie och forskningsutgrävning i kulturmiljö har avsatts samt utveckling av Breviksbadet har förstärkts. Priskompensation på 2 % ges för 2018

Ansökningsbara medel för miljöförbättrande åtgärder för föreningar/organisationer tillskjuts och medel för utökade kontroller i samband med Stockholmsenkäten. Ny återvinningscentral i Svinninge tillskapas.

Ett uppdrag ges till Kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att ytterligare förbättra företagsklimatet så att Österåkers kommun ska vara en av 7 bästa i länet eller en av 20 bästa i landet i Svenskt Näringslivs ranking.
Investeringarna för 2018 budgeteras till drygt 130 miljoner kronor.

Den kommunala skattesatsen föreslås för 2018 sänkas med 40 öre till 17:35 kronor per intjänad hundralapp, vilket innebär att Österåkers kommun placerar sig på andra plats i länet tillsammans med Danderyds kommun vad gäller lägst kommunalskatt.

Budgetförslaget kommer upp för beslut i Kommunfullmäktige den 20 november.

Alliansen i Österåker består av partierna Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Österåkerspartiet.