Livskvalitet genom hela livet – en självklarhet

Människor kan i olika skeden av livet komma i svårigheter eller situationer där den egna förmågan inte räcker till. Det är viktigt att man kan känna en trygghet i att hjälp, eller hjälp till självhjälp, finns att få.

Hjälpen ska vara utformad så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett anständigt liv. Stödet ska vara tillräckligt stort för att få en grundtrygghet, plattform, men samtidigt syfta till att undvika ett varaktigt hjälpbehov. Att även ta hand om anhöriga är viktigt och ska stödjas och förstärkas. Utredningar skall alltid genomföras med hänsyn tagen till individens integritet. Det är viktigt att den hjälpsökande i alla lägen blir bemött med respekt och empati.

Omsorg om äldre

Fram till 2022 kommer andelen äldre att öka i landet, så även i Österåker. I åldersgruppen 65 år och äldre beräknas andelen öka med nära en tredjedel, vilket innebär ca 2 200 fler än idag.  I åldersgruppen 80 år och äldre sker nästan en fördubbling, vilket innebär ca 1 000 personer fler än idag.

När den dagen kommer då den egna förmågan inte längre räcker till ska människor själva kunna bestämma vilken hjälp man vill ha. Man ska själv kunna välja om man vill bo kvar hemma eller flytta till äldreboende.

För att kunna erbjuda valfrihet ska det finnas flera olika utförare inom omsorgen. Genom vårt kundvalssystem erbjuder olika vårdgivare hemtjänst och den enskilde gör ett eget val utifrån sina egna önskemål. Är man inte nöjd ska det vara enkelt att byta vårdgivare.

Höga kvalitetskrav ska ställas på vården, oavsett om den är i kommunal eller privat regi. Service, vård och omsorg ska ges utifrån vars och ens specifika behov, med värdighet och rätt till självbestämmande.

Vi vill se ett ökat inslag av förebyggande och hälsofrämjande arbete. Genom dessa insatser minskas det kommande behovet av vård och omsorgsinsatser och inte minst ökas livskvaliteten för våra äldre.

Vi anser inte att politiker ska detaljstyra verksamheten, utan politikers roll är att ställa krav och följa upp kvaliteten.

Åldersrelaterad sjukvård och omsorg bör betraktas som en sammanhängande vårdkedja och omfattar integrerade insatser från specialistsjukvården, landstingets primärvård och kommunens hemvård. Det måste vara ett bra och nära samarbete mellan huvudmännen för en sammanhållen planering och verksamhet. Patienter/brukare och anhöriga ska få möta en ansvarig och inte själva behöva ta flera olika kontakter.

Omsorg om funktionsnedsatta

Omsorgen om de som har en funktionsnedsättning är prioriterad. Det är en självklarhet för ett humanistiskt samhälle att de som av olika skäl inte kan göra det som andra ser som självklart får ett anpassat stöd och möjligheten till ett bra liv.

Biståndsbedömning skall ske med respekt och empati. Den enskildes behov ska beaktas och dennes livskvalitet ska vara ledstjärnan.

Planeringen och anläggandet av gemensamhetsytor, gång- och cykelvägar m.m. ska ta hänsyn till de funktionsnedsattas behov.

Det är viktigt att olika typer av boenden anpassas till faktiska behov.

Under mandatperioden 2019-2022 vill vi verka för följande punkter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade:

  • Vi vill stödja anhörigvårdarna. Möjlighet till avlastning där så krävs ska ges.
  • De som har behov av trygghetslarm ska även fortsättningsvis få detta avgiftsfritt.
  • Bo ihop-garanti i äldreomsorgen
  • Boendestöd och hemtjänst ska finnas i den omfattning som krävs.
  • Dagens projekt att få in fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta i arbetslivet ska fortsätta och utvecklas.
  • Friskvårdsaktiviteter är en naturlig del av äldrelivet.
  • Tidiga utredningar och effektiva insatser för barn med behov av särskilt stöd.