• Österåker ska uppfattas som tryggt, säkert och snyggt! 

Samhället ska tillförsäkra alla medborgare en grundtrygghet. Ingen ska behöva känna oro för att bli utsatt för brott eller olyckor. Österåker ska uppfattas som en trygg kommun att bo, leva och arbeta i.

Medborgare i utsatta situationer ska kunna känna trygghet i, och lita på, att hjälp finns att få oavsett geografisk plats i kommunen.

Samhällsplaneringen ska ha trygghet och säkerhet som en integrerad del. Allmänna platser, gång- och cykelvägar, övergångsställen m.m. utformas och ljussätts så att de upplevs som trygga och säkra.

Samarbete är en av de viktigaste faktorerna i trygghetsarbetet. Därför vill vi fortsätta vårt arbete och vidareutveckla samarbetet mellan skola, kommun, polis och föräldrar.

Alkohol- och drogmissbruk förekommer i samhället och Österåker är inget undantag. I kommunen arbetar vi förebyggande både bland unga och vuxna för att bryta tendenser till missbruk. Genom ständig dialog mellan skola, föräldrar, elever och socialtjänsten kan begynnande missbruk och andra problem upptäckas tidigt och hanteras bättre.

Under mandatperioden 2019-2022 vill vi verka för följande punkter inom det trygghetsskapande arbetet:

 • Fler poliser i yttre tjänst och en återöppnad polisstation i Åkersberga 
 • Det förebyggande, preventiva arbetet måste fortsätta för att stävja bland annat gängkriminalitet och drogmissbruk.
 • Effektiv ljussättning och trygghetsskapande åtgärder på allmänna ytor
 • Mer kameraövervakning
 • Fortsatt satsning på inhyrda ordningsvakter som komplement
 • Gångtunnlar ska vara belysta och sanerade
 • Buskage och planteringar på allmän platsmark ansas eller röjs
 • Tätare samarbete med och engagemang av föräldragrupper
 • Nattvandring uppmuntras
 • Nolltolerans mot klotter och skadegörelse.  Klotter ska efter inkommen anmälan saneras inom 24 timmar
 • Privauntrasta fastighetsägare och entreprenörer förutsätts följa kommunens klotterpolicy
 • Fler välskötta, upplysta och säkra gång-, cykel- och ridvägar ska anläggas.
 • Arbetet med att iordningställa trygga skolvägar fortsätter