Österåker ska uppfattas som tryggt, säkert och snyggt! 

Samhället ska tillförsäkra alla medborgare en grundtrygghet. Ingen ska behöva känna oro för att bli utsatt för brott eller olyckor. Österåker ska uppfattas som en trygg kommun att bo, leva och arbeta i.

Medborgare i utsatta situationer ska kunna känna trygghet i, och lita på, att hjälp finns att få oavsett geografisk plats i kommunen.

Samhällsplaneringen ska ha trygghet och säkerhet som en integrerad del. Allmänna platser, gång- och cykelvägar, övergångsställen m.m. utformas och ljussätts så att de upplevs som trygga och säkra.

Samarbete är en av de viktigaste faktorerna i trygghetsarbetet. Därför vill vi fortsätta vårt arbete och vidareutveckla samarbetet mellan skola, kommun, polis och föräldrar.

Alkohol- och drogmissbruk förekommer i samhället och Österåker är inget undantag. I kommunen arbetar vi förebyggande både bland unga och vuxna för att bryta tendenser till missbruk. Genom ständig dialog mellan skola, föräldrar, elever och socialtjänsten kan begynnande missbruk och andra problem upptäckas tidigt och hanteras bättre.

Under mandatperioden 2014-2018 vill vi verka för följande punkter inom det trygghetsskapande arbetet:

 • Fler trygghetsvandringar för att identifiera och åtgärda otrygga platser.
 • Fler poliser i yttre tjänst
 • Det förebyggande, brottspreventiva arbetet fortsätter och intensifieras
 • Effektiv ljussättning av allmänna ytor
 • Buskage och planteringar på allmän platsmark ansas eller röjs.
 • Tätare samarbete med och engagemang av föräldragrupper
 • Fler avtal med privata fastighetsägare avseende klotter
 • Klotter ska efter inkommen anmälan saneras inom 24 timmar.
 • Undervisning i cykel- och mopedvett skall ges minst en gång per år i högstadiet.
 • Verka för ett samlat räddningscenter, inklusive helikopterverksamhet
 • (Inrätta ett system med anställda ungdomsambassadörer)
 • Bättre anpassning av t.ex. övergångsställen för funktionsnedsatta
 • Välskötta och säkra cykel- och ridvägar. Fler ska anläggas.
 • Fortsatt utbyggnad av säkra skolvägar