En bra start i livet

Barnomsorg och förskola

Kunskap, frihet och trygghet är för oss grundläggande värdeord inom förskola och skola. Föräldrarna bär ansvaret för att ge sina barn en god uppfostran och en god start i livet. Föräldrarna är att de som bäst kan avgöra vem som ska ge just deras barn en bra barnomsorg med god kvalitet.

Det är ett stort steg att överlåta den dagliga omsorgen om sitt barn till andra. Föräldrarna ska känna sig trygga med den verksamhet som bedrivs inom förskola eller barnomsorg. Hög kvalitet är en förutsättning för tryggheten.

Genom ett varierat utbud av förskola, familjedaghem, öppen förskola och andra alternativ, som ges samma förutsättningar, möjliggörs en god barnomsorg.

Österåkers förskolor och annan pedagogisk omsorg har ett viktigt kunskapsuppdrag. Forskning visar att ett medvetet pedagogiskt arbete med små barn förbättrar deras förmåga att senare lära sig att läsa, skriva och räkna.

Vi vill att varje barn ska kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Skola

Alla elever är olika och har olika förutsättningar, vilja och ambitioner att bygga sin framtid. Skolan ska hålla hög undervisningskvalitet och förse alla elever med en stabil plattform att stå på och en kunskapsmässig verktygslåda för framtiden.

Skolans roll är att utveckla elevernas kunskaper. Olika skolor kan ha olika vägar dit, men målet är gemensamt. Vägen till kunskap för den enskilde eleven bestäms genom dialog mellan lärare, elev och föräldrar.

Vårt långsiktiga mål för Österåkers skolor är att alla elever som går ut nionde klass ska ha minst godkänt i alla ämnen – med delmålet att alla ska ha minst godkänt i kärnämnena svenska, matematik och engelska.

Att ständigt utvärdera och utveckla skolverksamheten är ledord. Kvaliteten i skolan ska mätas kontinuerligt. I Österåkers skolor ska lugn och ro förekomma.

Tillgängligheten till effektiva IT-stöd ska vara hög i Österåkers skolor, liksom kvalitativa och aktuella läromedel.

Skolmaten ska hålla hög kvalitet. Vi vill verka för tillagningskök ute på skolorna. Vi vill också att det ska vara lättare att göra mer miljöanpassade val.

Vi verkar för följande punkter inom skola och förskola:

  • Fler vuxna per barn i förskolan
  • Mindre klasstorlekar i årskurserna F-3
  • Fler undervisningstimmar, mindre administrativt arbete.
  • Fortsatta riktade insatser i årskurs 1 och 2
  • Extra resurser för barn med särskilda behov
  • Egentillagad mat med bra råvaror vid egna tillagningskök.
  • Ökad studiehandledningstid
  • Ökade resurser till svenska som andraspråk samt modersmålsundervisning
  • Ung företagsamhet ska fortsättningsvis uppmuntras och stödet utvidgas
  • Alla elever ska klara minst godkänt i kärnämnena i grundskolan

.