Österåker ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka. En skärgårdskommun i världsklass.

 

Allmänt

Österåker ska vara en kommun som erbjuder den enskilde invånaren frihet, självbestämmande, livskvalitet och trygghet. Varje människa är unik med olika förutsättningar och behov. Dessa skall tas tillvara och tillgodoses.

Varje människa har rätt att – under ansvar och med hänsyn till andra – bygga framtiden efter egen önskan, liksom rätten att utveckla sina personliga egenskaper. Vi vill att det offentliga ska tillhandahålla plattformen och verktygen för att varje människa ska kunna bygga vidare och utveckla sina liv. Politiker och byråkrater ska inte detaljstyra människors vardag.

Vi vill även fortsättningsvis överlåta till våra invånare att göra egna val. Vårdval och skolpeng ger den enskilde makten. Individer och familjer ska ges möjlighet att själva välja t.ex. vilken barnomsorg man vill ge sina barn, den skola de ska gå i eller vilken hemtjänstutförare man vill ha när man blir äldre.

Alla kan någon gång behöva stöd i olika faser av livet om man drabbas av situationer där den egna förmågan inte längre räcker till. Man ska som invånare kunna räkna med att samhällets stöd fungerar. Därför är det grundläggande för oss moderater att de offentliga kärnverksamheterna prioriteras och håller en hög kvalitet. För oss är det självklart att det finns ett gemensamt ansvar att hjälpa när den egna förmågan sviktar.

Österåker är en kommun i tillväxt vilket är mycket positivt. Förutom ett ökat underlag för det lokala näringslivet ger det också ökade skatteintäkter. Detta möjliggör framtida satsningar inom kärnverksamheter, bl.a. skola och omsorg. Vi ser positivt på att bostäder med olika upplåtelseformer byggs och att kommunen utvecklas.

En stark ekonomi är fundamentet på vilken all offentlig verksamhet vilar. För oss moderater är en stabil ekonomi och en klok ekonomisk hushållning en självklarhet. Kärnverksamheterna ska hålla hög kvalitet för att kunna svara upp mot Österåkersbornas behov.  Satsningar som görs ska syfta till kvalitetshöjningar och ge maximal effekt för varje satsad skattekrona.

Vi tror på valfrihet och en mångfald av utförare. Det ökar konkurrensen och bidrar till kontinuerlig utveckling. Inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att det finns många arbetsgivare att välja mellan. Konkurrens gör att arbetstagarnas inflytande på bland annat arbetsmiljön stärks och den påverkar löneutvecklingen i en positiv riktning.

Kommuninvånarna ska tillförsäkras så stor frihet över sina liv och sin ekonomi som möjligt. Av den anledningen är det för oss principiellt viktigt med en attraktiv skattenivå.