Snart dubbla körfält till Söralidskorset

Under åren 2010-2016 har ett projekt med trimningsåtgärder genomförts på väg 276 för att förbättra framkomligheten.

Sträckan Margretelundsvägen – Söralidsvägen har begränsad framkomlighet i högtrafik vilket uppmärksammats i olika trafikstudier och Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför på uppdrag av Alliansen i Österåker utarbetat ett medfinansieringsavtal med Trafikverket för att möjliggöra dubbla körfält.

-Det känns mycket positivt att vi nu tar ett stort steg för att åstadkomma dubbla körfält på denna mycket trafikbelastade del av väg 276. Det kommer att ger avsevärt bättre flöde när det står klart, säger Michaela Fletcher (M) Kommunstyrelsens ordförande.

Avtalet omfattar ett första steg med framtagande av projekteringshandlingar och en prövning av åtgärd typ 1. Om åtgärden betecknas som en typ 1-åtgärd krävs ingen vägplan, vilket avsevärt kortar ner tiden till genomförande.

Prövningen görs av Trafikverket då väg 276 är en statlig väg. Trafikverket kommer att vara byggherre och ansvarig för framtida drift.

Avtalet omfattar en total kostnad om 29 miljoner kronor och bedöms ha en hög samhällsekonomisk nytta, varför den bör utföras så snart det är möjligt.

-Den höga samhällsnyttan motiverar att Österåkers kommun går in och gör en medfinansiering på en annars statlig väg. Med detta byggs en flaskhals bort vilket ger ekonomiska och miljömässiga vinster och en bättre livskvalitet, avslutar Michaela Fletcher.