VÄLKOMMEN TILL

ÖSTERÅKERSMODERATERNAS ÅRSMÖTE

Datum: onsdag den 23 februari 2011 klockan 19:00 på Runö Företagscenter, Företagsallén 10.

Årsmötestalare är Robert Gidehag, vd på skatte-betalarnas förening

Föredragningslista

1.     Öppnande

2.     Val av ordförande för årsmötet

3.     Val a sekreterare för årsmötet

4.     Val av en justeringsman tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet

5.     Godkännande av föredragningslistan

6.     Godkännande av årsmötets utlysning (14 dagar före årsmötet)

7.     Fastställande av röstlängd

8.     Styrelsens verksamhetsberättelse

9.     Revisorns berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning

10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11.   Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår

12.   Förslag från styrelsen (propositioner)

13.   Inkomna övriga förslag (motioner)

14.   Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

15.   Val av ordförande och vice ordförande

16.   Val av lägst 5 ledamöter i styrelsen

17.   Val av minst 1 revisor och ersättare för denne

18.   Val av valberedning och ordförande i valberedning

19.   Val av ombud till förbundsstämma med ersättare

20.   Val av ombud och ersättare i studieförbundet Medborgarskolan i enlighet med dess stadgar

21.   Övriga ärenden

22.   Avslutning

Eventuella motioner måste vara styrelsen tillhanda senast tisdag 15 februari

Meddela gärna om Du avser komma till: ulf.ellnebrant@swipnet.se

Varmt välkommen

Styrelsen