Miljön – det viktigaste arvet för våra barn

En ren miljö angår oss alla. All utveckling måste utgå från långsiktig hållbarhet. Vårt mål är att minska inverkan på klimatet, att få bort gifter, nedskräpning och övergödning. Det ska vara lätt att göra rätt. Människans vilja, förmåga och ansvarstagande, tillsammans med klimatsmart planering och nya tekniska lösningar är en förutsättning för hållbar utveckling.

Vårt miljöarbete präglas av en helhetssyn och kommunfullmäktiges beslutade miljömål står i fokus. Vid all planering skall miljökonsekvenserna noga utredas och beskrivas. Moderat miljöpolitik utgår från eget ansvar, teknisk utveckling, långsiktig hållbarhet och ekonomisk rimlighet. Särskilt vill vi betona det egna ansvaret i miljöfrågor.

Österåker ska fortsatt verka för att göra kunskapen om miljöfrågor lättillgängliga för privatpersoner, skolor, företag och organisationer. Informationen är viktig för att vägleda och undvika riskerna för skadlig påverkan på vår miljö.

Att ta eget ansvar för miljön innebär bland annat att sköta sin återvinning på rätt sätt. Brännbackens nya och effektiva återvinningscentral gör det lättare för var och en att slänga grovsopor och deponera miljöfarliga kemikalier. Runt om i kommunen finns dessutom återvinningsstationer för till exempel plast, glas metall och wellpapp. De bruna kärlen för matavfall rötas till biogas som sedan används som bränsle till bland annat bussarna i kollektivtrafiken. Vi vill medverka till att utveckla och underlätta återvinningshanteringen och hålla jämna steg med modern teknik.

I Österåker har planteringar och blomrabatter anlagts för en trivsam utemiljö. Det är ett arbete som kommer fortsätta. Arbetet med Stadspark Åkers kanal har inletts och kommer, när projektet är i hamn, innebära gångstråk på båda sidor av kanalen med sittbänkar, trevlig belysning och vackra planteringar och arrangemang.

 

Kommunalt VA, en miljöfråga

Kommunfullmäktige har antagit en långsiktig VA-strategi som har som utgångspunkt att ersätta enskilda lösningar med kommunalt VA där så är tekniskt och ekonomiskt genomförbart. En fördjupad VA-plan kommer att tas fram.

Utbyggnad av kommunalt VA pågår kontinuerligt. Fler och fler hushåll, framför allt i omvandlingsområdena ansluts till det kommunala VA-nätet.

Österåkers kommuns dagvattenstrategi innebär att vid all planering ska behovet av att hantera dagvatten ses över. Där det är möjligt ska dagvattnet helst återföras via naturlig infiltration till mark, så kallat lokalt omhändertagande, LOD. För dagvatten från asfalterade ytor, parkeringsplatser, torgytor, gator och vägar kommer att krävas rening innan vattnet släpps ut i omgivande vattendrag.