Österåker är en kommun som, trots sin närhet till Stockholm, har natur och hav inpå knuten. Möjligheterna till rekreation är många och varierande, oavsett om man väljer att tillbringa sin fritid på land eller till sjöss. Kulturutbudet är rikt och kommunen har många kulturella aktiviteter att erbjuda. Kommunen inhyser också en rad kulturellt intressanta platser och miljöer.

Dagens kultur är resultatet av såväl historiens som nutidens utveckling, arbete och erfarenheter. I Österåker finns stora kulturella värden, såsom fornminnen, värdefulla byggnader och kulturmiljöer, som genom kommunens eller andras försorg måste bevaras. Vi vill värna vårt värdefulla kulturarv så det kan hållas tillgängligt för oss i dag och att det kan föras vidare till kommande generationer.

Österåkers kulturutbud ska vara ett komplement till kulturskaparnas verksamheter och den enskilde människans fria val av kulturaktiviteter. Det är viktigt att det utbud som erbjuds våra barn och unga också svarar upp mot de önskemål och de behov de har.

Det är väsentligt att barn och ungdomar får ta del av fritidsaktiviteter, till exempel genom olika föreningar, idrott, naturupplevelser och kulturverksamheter. Därigenom skapas ökade förutsättningar för barn och ungdomar att få en rik fritid som är till glädje även längre fram i livet. Det är viktigt att även personer med funktionsnedsättning kan delta på ett bra sätt i kulturella och andra fritidsaktiviteter.

Föreningarna fyller en mycket viktig funktion för många österåkersbor och det ideella arbetet inom föreningarna är mycket betydelsefullt. Vi värnar föreningslivet och strävar efter att ändamålsenliga lokaler, hallar och planer ska finnas och underhållas.

Föreningsbidrag ska ges till barn- och ungdomsverksamhet. Vi är positiva till ett system med fritidspeng.

Österåker ska vara vaksam på hur barn och ungas intressen och trender förändras vad gäller t.ex. idrott. I takt med att kommunen växer ökar också utbudet och efterfrågan på olika sporter.