Österåker består av tätort, skärgård, landsort och glesbygd. Det ställer krav på en fungerande infrastruktur. Bilen är i vissa delar av kommunen det enda rimliga alternativet, varför ett väl fungerande vägnät är nödvändigt.

En utvecklad och utbyggd kollektivtrafik, där olika trafikslag samverkar optimalt, är ett klimatsmart och miljövänligt sätt att transportera sig. Korta restider och hög turtäthet, liksom effektiva och strategiska infartsparkeringar är avgörande för att fler ska kunna välja kollektiva färdmedel. Kollektivtrafikutbudet inom kommunen ska vara omfattande.

Under moderat ledning i landstinget har beslut fattats och arbetet inletts med en upprustning av Roslagsbanan. Den pågående dubbelspårsutbyggnaden till Åkersberga måste kompletteras med moderna och snabba tågset. Införandet av 10-minuterstrafik är ytterligare en faktor som skulle öka det kollektiva resandet och något som vi aktivt arbetar med att införa. De moderatledda nordostkommunerna har samtliga ställt sig positiva till att Roslagsbanan förlängs till city, vilket också ingår i Sverigeförhandlingens slutresultat. Vi välkomnar även på längre sikt även en förlängning till Arlanda, vilket vi tycker är bra för att kunna erbjuda ett komfortabelt alternativ till egen bil eller dyra taxiresor.

Vi vill verka för snabba kollektiva förbindelser med Stockholm även kvällar och helger.

Vi har på prov infört 20-minuterstrafik på Ljusteröfärjan under vardagar. För att bereda Ljusteröborna goda och flexibla pendlingsmöjligheter till fastlandet verkar vi för att detta permanentas.

Skärgårdstrafiken till sjöss bör bereda Österåkersborna goda möjligheter att ta sig till och från skärgården samt att arbetspendla till bl.a. Stockholm.

Gång- och cykelvägar har byggts ut i kommunen och det är ett arbete vi vill fortsätta. En kommande cykelväg till Täby och vidare in mot Stockholm kommer ge utmärkta pendlingsmöjligheter på cykel. Även på Ljusterö ska säkra cykelvägar tillskapas i samarbete med Trafikverket.

Vi verkar för följande inom infrastrukturen:

  • Förbifartslösning
  • Fyrfiligt från Margretelundsvägen till Söralidskorset på väg 276
  • Verka för upprustning och kapacitetshöjning väg 276, norra delen.
  • Verka för att Norrortsleden blir fyrfilig från Rosenkälla till Täby kyrkby
  • Trafikplats vid Singö handel, skärgårdsstadsavfarten och vid avfarten mot Östanå färjeläge
  • Bättre lokal kollektivtrafik
  • Cykel- och ridvägar planeras vid nyanläggning av större vägar